Gruppeudstilling

Grænserum

23.03.24 – 20.05.24

Billedkunstnere og arkitekter fra begge sider af grænsen udstiller værker, der kredser om landskaber og fortællinger, der strækker sig på tværs af landegrænsen.

Grænserum

23.03.24 – 20.05.24

Danmark er omgivet af naturlige grænser, kystlinjen, der gør det nemt at udpege, hvor landet ender og begynder. Kun mod syd, hvor den dansk-tyske grænse ligger, er Danmark fysisk forbundet med resten af verden – af en stiplet linje på 68 kilometer, som for mere end 100 år siden blev trukket tværs over landkortet mellem Vadehavet og Flensborg Fjord. Linjen er næsten usynlig, men adskiller to administrative territorier, to retssystemer og to lovgivninger.

Ofte overses der, hvor stort et drama, der også er forbundet med denne grænse. Kulturel udveksling og stærke mindretalsbevægelser har skabt kulturlandskaber, som sætter grænsens dualitet på spil. Hvordan kommer skillelinjer mellem områdets landsdele til udtryk i kunsten, arkitekturen og det levede liv? Og hvad er det, der binder dem sammen? Billedkunstnere og arkitekter fra begge sider af grænsen udstiller værker, der fremhæver landskaber og narrativer, der strækker sig på tværs af landegrænsen. I deres udforskning af natur- og kulturlandskaber berører kunstnere fra blandt andet Aabenraa, Sønderborg og Flensborg regionens unikke historie, økologi, arkitektur og sociale fællesskaber.

Udstillingen bringer etablerede kunstnere sammen med unge kunstnere fra grænseregionen og skaber derved en dialog på tværs af erfaringer.

Deltagere:
Carsten Rabe (fra Hamborg)
Chili Seitz (fra Kiel)
Claus Carstensen (opr. fra Sønderborg)
Emma Otten (fra Sønderborg)
Jana Kessler (opr. fra Flensborg)
Karin Lind (opr. fra Als)
Mads Cornelius (opr. fra Flensborg)
Merlin-Jon Bresinski (opr. fra Flensborg)
Meret Krasa (opr. fra Sild)
Mogens Ulderup (opr. fra Aabenraa)
Oskar Schroeder (fra Flensborg)
Stine Marie Jacobsen (opr. fra Sønderborg)

Kurator Janosh Heydorn (opr. fra Flensborg)

Fakta om udstillingen

Fernisering:
Lørdag den 23. marts kl. 14-16
Periode:

23.03.24 – 20.05.24
Lokalitet:
Det Hvide Palæ
Entré:
Gratis entré
Støttet af:
Københavns kommune og Statens kunstfond

EN: GRÆNSERUM (BORDER ZONE)

Everywhere, Denmark is surrounded by natural borders – the coastlines that make it easy to pinpoint where the country ends and begins. Only to the south – the border between Denmark and Germany – is Denmark physically connected with the rest of the world: by a 68-kilometre-long dotted line, drawn across the map between the Wadden Sea and Flensburg Fjord more than 100 years ago. Though virtually invisible, the line separates two administrative territories, two legal systems and two legislations.

Often we overlook the major a drama that was also associated with this border. Cultural exchange and strong minority movements created cultural landscapes that put the duality of the border at risk. How are the dividing lines between the regions of this reflected in art, architecture and the life that people live? And what binds them together? This exhibition features work by visual artists and architects from both sides of the border, drawing attention to landscapes and narratives that extend across the national border. In their exploration of natural and cultural landscapes, artists from towns including Aabenraa, Sønderborg and Flensburg address the unique history, ecology, architecture and social communities of the region.

The exhibition brings together established artists with young artists from the border region, engendering dialogue based on different experiences.

DE: GRÆNSERUM

Künstler*innen und Architekt*innen beider Seiten der Grenze stellen Werke aus, die Landschaften hervorheben, die sich über die Landesgrenze erstrecken. In ihrer Erforschung von Natur- und Kulturlandschaften behandeln Künstler*innen aus Apenrade, Sonderburg und Flensburg die einzigartige Geschichte, Ökologie, Architektur und die sozialen Gemeinschaften der Region.

Dänemark ist von natürlichen Grenzen umgeben, der Küstenlinie, die es leicht macht, zu bestimmen, wo das Land endet und beginnt. Nur im Süden, wo die dänisch-deutsche Landesgrenze verläuft, ist Dänemark physisch mit dem Rest der Welt verbunden – durch eine gestrichelte Linie von 68 Kilometern, die vor mehr als 100 Jahren zwischen dem Wattenmeer und der Flensburger Förde in die Landkarte gezeichnet wurde.

Die Linie ist nahezu unsichtbar, aber sie trennt zwei Verwaltungsgebiete, zwei Rechtssysteme und zwei Gesetzgebungen.

Oft wird übersehen, welche Dramen mit dieser Grenze verbunden sind.Kultureller Austausch und starke Minderheitenbewegungen haben Kulturlandschaften geschaffen, die die Dualität der Grenze in Frage stellen. Wie kommt die Trennlinie zwischen den Regionen in Kunst, Architektur und dem gelebten Leben zum Ausdruck? Und was verbindet sie?

GRÆNSERUM versammelt Kunst und Künstler*innen aus der Grenzregion, um Spuren der Landschaften freizulegen, die sich über die Landesgrenze hinaus erstrecken. Die Ausstellung bringt etablierte Künstler*innen mit jungen Künstler*innen aus der Grenzregion zusammen und schafft so einen Dialog über Erfahrungen hinweg.