Mikkel Carl

I’LL BE YOUR MIRROR, 2020

I’ll be You Mirror er en monumental og interaktiv installation skabt til Augustiana Kunstpark af billedkunstner Mikkel Carl. Som det fremgår af titlen, handler værket om forholdet mellem det indre og det ydre. Det kan umiddelbart forstås som indendørs rum over for det udendørs, altså på den ene side kultur og på den anden side natur. Det er en problematik, der vedrører ethvert parkanlæg og i særdeleshed en kunstpark, og den finder måske sit klareste udtryk i pavillonen – en arkitektur, der er essentielt åben over for det omgivende. Værket handler samtidig om menneskets indre liv, dets tanker, følelser og drømme set i forhold til de sociale relationer. En samfundsmæssig konstruktion, der i sig selv udgøres af samspillet mellem mennesker og dermed også deres indre liv.

Mikkel Carls kunstpraksis tager ofte afsæt i konkrete omgivelser, og hans værker kan ses som en blanding af umiddelbar fysisk tilstedeværelse og en lang række kulturelle referencer. Disse er, så at sige, kodet ind i værkerne og giver anledning til at overveje eksisterende rammer eller forhold på en ny måde.

Mikkel Carls installation har også nogle referencer af mere lokal karakter. De to 3/4 cirkler, som griber ind i hinanden, forskyder det uendelighedstegn, der er Sønderborg Kommunes logo. Installationen i Augustiana Kunstpark efterlader så at sige to åbninger, som borgerne kan passere igennem. En balance mellem det indre og det ydre, som genfindes helt ned i messinghåndtaget på Det Hvide Palæs havedør.

Erhvervet i 2020 med støtte fra Fabrikant Mads Clausens Fond.

Om kunstneren

Mikkel Carl er en danske billedkunstner og kurator. Han har en MFA fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og en BA i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Mikkel Carl har udstillet i både ind- og udland og er repræsenteret på flere danske museer, heriblandt ARoS, HEART, Arken og Randers Kunstmuseum. Han har været medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og fungerer i dag som konsulent for Det Obelske Familiefond og som prorektor på det Det Fynske Kunstakademi.

I’ll Be Your Mirror, Augustiana Kunstpark, 2020

Installationen set ovenfra

I’ll Be Your Mirror by Mikkel Carl

I’ll Be Your Mirror is a monumental, interactive installation created for the Augustiana Art Park by the visual artist Mikkel Carl. As the title implies, the work addresses the relationship between internal and external. Put simply, it is about indoor space versus outdoor space – in other words, culture on the one hand and nature on the other. It is an issue that any park faces – particularly an art park – and is probably most clearly expressed in the pavilion – a type of architecture that is in essence open to its surroundings. The work is also about people’s inner life – their thoughts, feelings and dreams in relation to social relationships: a social construct that in itself consists of the interaction between people and, thus, their inner lives. Mikkel Carl’s work is often based on specific environments, and his works can be viewed as a mixture of immediate physical presence and a wide range of cultural references. These are, so to speak, coded into the works, spurring us to look at settings or relationships in a new way.

Mikkel Carl’s installation also features certain allusions of a more local nature. The two intermeshed 3/4 circles dislocate the infinity sign – the logo of Sønderborg Municipality. The installation in Augustiana Art Park, as it were, creates two openings, through which visitors  can pass: a balance between interior and exterior that recurs right down to the brass handle on the garden door of the White Mansion.

Acquired in 2020 with support from Fabrikant Mads Clausens Fond.

About the artist

Mikkel Carl is a Danish artist and curator. He holds an MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts and a BA in the history of ideas from Aarhus University. Mikkel Carl has exhibited both in Denmark and abroad and is represented in several Danish museums, including ARoS, HEART, Arken and Randers Art Museum. He has been a member of the Danish Arts Foundation’s Grant Committee for Visual Arts and currently works as a consultant for the Obel Family Foundation and as Vice-Rector of the Funen Art Academy.