Ivan Andersen

Mangelfuldt vedligeholdte overflader

23.09.23 – 26.11.23

Mangelfuldt vedligeholdte overflader

23.09.23 – 26.11.23

Ivan Andersens udstilling Mangelfuldt vedligeholdte overflader er en undersøgelse af det planlagte og ordnede i modsætning til det tilfældige og spontant opståede.

Udstillingen tager afsæt i tiden, hvor Prinsesse Louise Augusta beboede Det Hvide Palæ (1820-43), som i dag danner ramme om Augustiana Kunsthal. Hendes sene år i palæet markerede begyndelsen på romantikken i Danmark, en periode hvor naturens skønhed var et yndet motiv for de danske guldaldermalere.

I kontrast hertil henter Ivan Andersen sine motiver i det uskønne eller uønskede. Inspireret af egne aktuelle problemer med skimmelsvamp, dyrker han æstetikken i de mønstre og strukturer, som opstår på fugtskadede mure og vægge.

Mangelfuldt vedligeholdte overflader er en udstilling, der udfordrer de klassiske forventninger til landskabsmaleriet, herunder hvilke materialer, man sædvanligvis bruger. Ivan Andersen arbejder med OSB-plader, savsmuldstapet, spartelmasse og beton, som giver associationer til et byggemarked frem for en butik for kunstnerartikler. Materialevalget er i sig selv en kommentar til kunsten som noget ophøjet og sublimt, men taler også ind i kunstnerens tilbagevendende interesse for det trivielle og hverdagsagtige. Ikke som en social kritik, men nærmere som en interesse i at gøre det “kedelige” interessant.

I sine malerier benytter Ivan Andersen stedvist små brudstykker af portrætter af prinsessen eller billeder, der i begyndelsen af 1800-tallet har hængt i palæet eller på Augustenborg Slot. Disse brudstykker optræder nu som tilbageværende fragmenter af en erindring om en anden tid.

Værkerne på udstillingen kan betragtes som en slags alternative landskabsmalerier, der med deres klassiske trærammer er forklædt som guldaldermalerier. Kamæleoner, der forsøger at matche datidens kunst og passe ind i omgivelserne og stedets herskabelige arkitektur. Forgængeligheden bliver herved også et tema i udstillingen; Entropien, dvs. hvordan alt, der er ordnet med tiden bevæger sig mod uorden og imod det lavest mulige energiniveau. Konstruktioner forfalder, og alt omdannes gradvist til noget andet, end det oprindeligt var. Uden at kunne bringes tilbage til den oprindelige tilstand.

Fakta om udstillingen

Periode:
23.09.23 – 26.11.23
Fernisering
Lørdag den 23. september kl. 14
Lokalitet:
Det Hvide Palæ
Kunstnere:
Ivan Andersen
Støttet af:
Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond
Entré:
Gratis entré

INADEQUATELY MAINTAINED SURFACES

Ivan Andersen’s exhibition Inadequately Maintained Surfaces looks at what is planned and orderly as opposed to that which is random and spontaneous.

The exhibition is based on the period when Princess Louise Augusta lived in the White Mansion (1820-43) – today the premises of Augustiana Art Gallery. Her latter years in the Mansion saw the beginning of Romanticism in Denmark, when the beauty of nature was a favourite subject for Denmark’s Golden Age painters.

In stark contrast, Ivan Andersen draws inspiration from things that are unsightly or undesirable. Inspired by his own current problems with mould, he explores the beauty that lies in the patterns and textures that occur on walls damaged by damp.

Inadequately Maintained Surfaces challenges our traditional expectations of landscape painting: for example, in terms of the materials that artists generally use. Ivan Andersen uses sheets of OSB, woodchip wallpaper, putty and concrete, reflecting the world of the DIY store rather than that of an art supplies shop. Not only is the choice of materials in itself a comment on art as something elevated and sublime; it also underlines the recurring interest of this artist in triviality and banality: not as social critique, but to render interesting what we normally regard as ‘boring’.

Here and there in his paintings Ivan Andersen uses small fragments of portraits of the princess or pictures that hung on the walls of the Mansion or Augustenborg Palace in the 19th century. These fragments evoke memories of another era.

In a way, the works in the exhibition are ‘alternative’ landscape paintings: their classic wooden frames invest them with the character of Golden Age paintings. The works are like chameleons attempting to match the art of that period and to fit into the environment and stately architecture of the place. Consequently, entropy is also a theme of this exhibition: the process by which everything that was once orderly declines into disorder and the lowest possible level of energy. Structures decay and everything is transformed into something other than what it originally was, never able to return to its original state.

UNZUREICHEND GEPFLEGTE OBERFLÄCHEN

Ivan Andersens Ausstellung Unzureichend gepflegte Oberflächen untersucht das Geplante und Geordnete im Gegensatz zum Zufälligen und spontan Entstandenen.

Die Ausstellung nimmt ihren Ausgangspunkt in der Zeit, in der Prinzessin Louise Augusta das Weiße Palais bewohnte (1820-43), das heute die Augustiana Kunsthalle beherbergt. Die letzten Jahre der Prinzessin im Palais markieren den Anfang der Romantik in Dänemark – einer Epoche, in der die Schönheit der Natur ein beliebtes Motiv für die Maler des Goldenen Zeitalters darstellte.

Im Kontrast dazu findet Ivan Andersen seine Motive im Unansehnlichen und Ungewünschten. Inspiriert von eigenen aktuellen Problemen mit Schimmelpilzen widmet er sich der Ästhetik der Muster und Strukturen, die in Mauern und Wänden mit Feuchtigkeitsschäden entstehen.

Unzureichend gepflegte Oberflächen ist eine Ausstellung, die klassische Erwartungen an die Landschaftsmalerei herausfordert, darunter die Materialien, die man gewöhnlich hierfür verwendet. Ivan Andersen arbeitet mit OSB-Platten, Raufasertapete, Spachtelmasse und Beton – Materialien, die eher an einen Baumarkt erinnern als einen Laden für Künstlerbedarf. Die Materialwahl an sich kommentiert die Kunst als etwas Erhabenes und Sublimes, aber auch das wiederkehrende Interesse des Künstlers für das Triviale und Alltägliche. Nicht als Sozialkritik, sondern eher als Interesse daran, das „Langweilige“ interessant zu machen.

In seinen Gemälden verwendet Ivan Andersen stellenweise kleine Fragmente von Porträts der Prinzessin oder von Bildern, die Anfang des 19. Jahrhunderts im Palais oder auf Schloss Augustenborg hingen. Diese Fragmente dienen nun als wiederkehrende Bruchstücke einer Erinnerung an eine andere Zeit.

Die in der Ausstellung gezeigten Werke lassen sich als eine Art alternative Landschaftsgemälde betrachten, die mit ihren klassischen Holzrahmen als Gemälde des Goldenen Zeitalters verkleidet sind. Chamäleons, die versuchen, der damaligen Kunst zu entsprechen und sich in das Umfeld und die herrschaftliche Architektur einzufügen. Damit wird auch die Vergänglichkeit zum Thema der Ausstellung; die Entropie, also wie sich alles Geordnete mit der Zeit hin zum Ungeordneten und zum geringstmöglichen Energieniveau bewegt. Konstruktionen verfallen und alles verwandelt sich allmählich in etwas anderes. Und es lässt sich nicht mehr in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.