Lars Waldemar

SAG MIR WHO DIE BLUMEN SIND,  2012/2019

De fem jern skulpturer er skabt af den danske billedkunstner Lars Waldemar. Han har selv beskrevet deres tilblivelse således: ”Det sker at en sang sætter sig på hjernen. Det skete for mig på en tur til Flandern. Midt på en tysk krigskirkegård fra 1. Verdenskrig satte Marlene Dietrichs ’Sag mir wo die Blumen sind’ sig uhjælpeligt fast og begyndte at danne billeder af blomsterlignende skulpturer i jern på beton. Resultatet af denne sang blev til fem skulpturer, der er skabt i 2012/18. Jern og beton i kunstens tjeneste i stedet for i krigens. Nu kunne det være en rigtig god historie hvis de var støbt af resterne af en gammel kampvogn eller kanon, men jeg har desværre ikke styr på hvor metallet kommer fra.” Lars Waldemar har udstillet skulpturerne i forskellige konstellationer flere steder. De fem ’blomster’, der ses her, er venligst udlånt af kunstneren og har stået i Augustiana Kunstpark siden 2020. Lars Waldemar har desuden været kurator på projekt ‘Trailerpark’, som blev vist i Augustiana Kunstpark i 2021/22.

Om kunstneren
Lars Waldemar er billedhugger, medlem af BKF, Dansk Billedhuggersamfund, International Sculpture Network, Den Fynske Forårsudstilling, Vestjyllandsudstillingen og Riimfaxe. Han er en flittig udstiller i ind- og udland. I 2017 var han repræsenteret på Venedig Biennalen. Lars Waldemar arbejder både med mere traditionelle materialer som støbejern, marmor, beton og kalk, men også med materialer som normalt ikke forbindes med skulptur. Det kan være forskellige former for industrifremstillede materialer, forskellige former for affald samt kombinationer af industrimaterialer og naturmaterialer. Værkerne spænder fra små objekter og grafik/tegning i mindre formater til store skulpturer, offentlige udsmykningsopgaver og landart-projekter.

Lars Waldemar: Grænselandsmosaikken ved Broager Kirke, 2020. Del af Genforeningsprojektet ‘Spejlinger’

Lars Waldemar: Cloud Machine, Kjerringøy Land Art Biennale 2019

Sag mir wo die Blumen sind – Lars Waldemar

The five iron sculptures are the work of the Danish artist Lars Waldemar. He described their genesis as follows: “You know what it’s like when you can’t get a song out of your head. This happened to me on a trip to Flanders. In the middle of a German World War I war cemetery, Marlene Dietrich’s ‘Sag mir wo die Blumen sind’ became hopelessly ingrained and started to form pictures of iron-on-concrete, flower-like sculptures. This song resulted in five sculptures, created between 2012 and 2018. Iron and concrete in the service of art instead of in the service of war. It would have been fantastic if they had been cast from the remains of an old tank or cannon. Sadly, though, I have no idea where the metal comes from.” Lars Waldemar has exhibited the sculptures in various groupings in several different places. These five ‘flowers’ are kindly on loan from the artist and have been in the Augustiana Art Park since 2020. Lars Waldemar also curated the Trailerpark project, presented at Augustiana Art Park in 2021/22.

About the artist
The sculptor Lars Waldemar is a member of Danish Visual Artists (BKF), Dansk Billedhuggersamfund, International Sculpture Network, the Funen Spring Exhibition, the West Jutland Exhibition and Riimfaxe. He exhibits regularly both in Denmark and abroad, In 2017 he was represented at the Venice Biennale. Lars Waldemar works not only with traditional materials such as cast iron, marble, concrete and limestone, but also with materials not normally associated with sculpture. This includes different types of industrial materials, different types of waste, and combinations of industrial materials and natural materials. His works range from small objects and small-format graphics to large sculptures, public decoration commissions and land art projects.