Janne Malmros

THRESHOLD

08.07.23 – 17.09.23

Janne Malmros’ soloudstilling THRESHOLD er en mangefacetteret udstilling, der blandt andet tager udgangspunkt i palæets historie og naturen omkring stedet.

Threshold

08.07.23 – 17.09.23

Janne Malmros’ soloudstilling THRESHOLD er en mangefacetteret udstilling, der blandt andet tager udgangspunkt i palæets historie og naturen omkring stedet. Udstillingen udforsker begrebet TÆRSKEL både i betydningen af ​ indgang (fx dørtærskel), en begyndelse eller som overgangen fra en tilstand (fysisk eller psykisk) til en anden.

Gennem årene er folk vandret ind og ud af det hus, vi i dag kalder Augustiana. Stedet bærer præg af denne kommen og gåen, og det samme gør parken og den omkringliggende skov, hvor planter fra den tidligere barokpark nu gror. Fra deres oprindelige placering i den stramt anlagte have, har de spredt sig og udgør nu en trussel mod skovens hjemmehørende planter.

I palæet findes der enkelte steder stadig den originale gulvbelægning. Belægningen viser tydelige tegn på slid og bærer vidnesbyrd om de mange ​​mennesker, der gennem tiden har færdes i palæet –  i arbejdsøjemed, af kærlighed eller nødvendighed, for at få rådgivning og af politiske eller diplomatiske årsager – både lokalt og i større geopolitisk forstand. Og på en måde knytter denne ‘færdsel’ an til den geopolitiske situation i dag; hvem må sige hvad,  hvem må deltage hvor og hvornår – og hvem må ikke.

Både prinsesse Louise og prinsesse Louise Augusta, to af de tidligere beboere i palæet, skulle gennem deres opvækst leve op til de normer og forventninger, som der dengang var til kvinder i al almindelighed – og til kvinder på deres samfundsniveau i særdeleshed. Det betød, at de bl.a. blev undervist i håndarbejde, tegning og sang, færdigheder som de blev vurderet på og som i den grad testede deres tålmodighed og kedsommelighedstærskel. Historiske kilder fortæller, at Louise Augusta ikke var særlig begejstret for at male botaniske illustrationer, men der findes dog nogle fine eksempler på hendes blomstermalerier på Rosenborg Slot i København. Janne Malmros har til udstillingen hentet inspiration både i disse billeder og i tidens håndarbejde,traditionelle kniplinger, hækling og blomsterprint.

Janne Malmros bruger bl.a. kniplinger og hæklede ting købt lokalt i Augustenborg i sine værker. Hun indscanner de enkelte stykker håndarbejde, bearbejder dem digitalt, forstørrer og kører dem igennem en CNC fræser og støber store gipsrelieffer. På den måde er både kvinderne, der først skabte håndarbejdet og Malmros hænder til stede i udstillingens værker. Gennem den industrielle bearbejdning og støbeprocessen bliver detaljer fremhævet og værkerne spiller op til palæets store klassicistiske rum. Ligeså gør en række ovale værker og en store blækvugge, der er skaleret op, så den korresponderer med kunstnerens egen størrelse. Ovale rammer og portrætter var populære i 1700- og 1800- tallet, en tid, der var præget af oplysningstidens og romantikkens tanker. Der var en tørst efter viden og tiden var rig på politisk, filosofisk og videnskabelig debat. Blækvugger brugte man flittigt, når der i breve og tekster  blev diskuteret vigtige emner såsom frihed, fornuft, følelse, forening, fremskridt, forfatning, tolerance og naturens åndelighed.

Laksebær (Rubus spectabilis), en af ​​de planter, Malmros har arbejdet med, er en flerårig plante i rosefamilien, oprindeligt hjemmehørende i Nordamerika. Den tilhører samme slægt som hindbær og har lysene orange frugter og smukke karminrøde blomster, der minder om vilde roser. Måske var det pga. deres skønhed, at man i sin tid plantede laksebær i palæets have.  Da planten hovedsageligt spredes via rod- og skudløbere, kræver den en rodbarriere for ikke at brede sig ud over alle grænser. I dag betragtes laksebær som en invasiv art og som en trussel mod de hjemmehørende planter. Hvorvidt denne ’nytilkomne’ plante nogensinde vil blive fuldt accepteret her i landet, vil vise sig. Som botanisk illustrator har Malmros studeret planten indgående og hun bruger akvarelfarve udvundet af planter og andet materialer indsamlet i Augustiana-parken i sine værker.

Palæets tidligere beboer, enkehertuginde Louise Augusta var – ligesom laksebær – ikke hjemmehørende i Augustenborg. I 1779 blev det besluttet af udenrigsminister Bernstorff, at prinsesse Louisa Augusta (officielt datter at dronning Caroline Matilde og Konge Christian VII, men uofficielt resultatet af et kærlighedsforhold mellem  dronningen og Strueense) skulle giftes med Frederik Christian II, hertugen af ​​Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Giftemålet havde til hensigt at forhindre, at prinsessen blev giftet ind i det svenske kongehus, en alliance, som kunne svække det danske rige. Som nygift flyttede Louise Augusta til Augustenborg Slot, og efter mange år som hertuginde på slottet, levede hun sine sidste år som enke i palæet, mens hendes søn, hertug Christian August II, overtog slottet. Det fortælles, at begge hendes sønner, Christian August II og broderen Frederik Emil August, var særdeles bekymrede for deres mors rygte (eller måske deres eget), og gerne blandede sig i, hvem der trådte ind over palæets dørtærskel.

Om kunstneren:
Janne Malmros er uddannet i London. Hun har en BA fra St. Martins og en kandidatgrad fra Slade School of Fine Art (UCL). Derudover har hun en BA i mellemøstlige studier med persisk fra Københavns Universitet (2018). Malmros har primært boet og arbejdet som billedkunstner og formidler i udlandet, men har nu base i København. Hun interesserer sig for både botanik, entomologi, geometri, historie, folklore og mønster og hendes kunstneriske praksis er karakteriseret af grundig research og nænsomme interventioner. Hun undersøger med sine værker, hvordan forskellige tiders formsprog, farver og mønstre både menneskeskabte såvel som dem, der findes i naturen, kan ses som et system, hvormed man kan undersøge og indfange virkeligheden.

Fakta om udstillingen

Periode:
08.07.23 – 17.09.23
Fernisering
Lørdag den 8. juli kl. 14
Lokalitet:
Det Hvide Palæ
Kunstnere:
Janne Malmros
Støttet af:
Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond
Tak til:
Lisa Eldrige
Entré:
Gratis entré

TANKERNE BAG ‘THRESHOLD’

Interview med Janne Malmros, i forbindelse med hendes udstilling i Det Hvide Palæ, Augustiana. Videoen giver et indblik i Jannes tanker og arbejdet bag udstillingen ‘Threshold’.

Videoen er produceret af Søgaard Film for Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond og kan ses frem til 17. september 2023.

GB: THRESHOLD

Janne Malmros’s THRESHOLD is a multifaceted solo exhibition based partly on the history of the mansion and the nature in its grounds. The exhibition explores the term ‘threshold’ in three senses of the word: an entrance (the threshold of a door); a beginning; or the transition from one state (physical or mental) to another.

Throughout its history, people have wandered in and out of the house we now call Augustiana. The place bears traces of all these comings and goings, as does the park and the surrounding forest, where plants from the former Baroque park now grow. From their original location in the rigidly landscaped garden, they have spread, now posing a threat to the forest’s indigenous plants.

In certain places in the mansion, we can still see the original floor covering. It shows distinct signs of wear and tear, testifying to the countless people who have moved through the mansion in the course of time: for the purpose of work; out of love or necessity; for advice; or for political or diplomatic reasons, both locally and in a greater, geopolitical context. In a way this ‘moving’ ties in with our current political situation: who may say what; who may participate; when and where they may do so; and who may not.

Their upbringing compelled Princess Louise and Princess Louise Augusta, two former residents of the mansion, to live up to contemporary female norms and expectations; particularly as they affected women in their social echelon. This meant, for example, that they were taught handicrafts, drawing and singing: skills on which they were assessed, and which severely tested their patience and boredom threshold. Historical sources reveal that Louise Augusta was not particularly enthusiastic about painting botanical illustrations. However, there are some fine examples of her flower paintings at Rosenborg Castle in Copenhagen. For her exhibition, Janne Malmros has drawn inspiration from those pictures and from the handicrafts, traditional lace, crochet and floral prints of the time.

Janne Malmros partly used pieces of lace and crocheted items bought locally in Augustenborg. She scanned the individual pieces of needlework, processed them digitally and magnified them, before running them through a CNC cutting machine and casting large plaster reliefs. Thereby, the women who first created the needlework and Malmros’s own hands are both present in the works in the exhibition. The industrial processing and casting process highlights details, and the works can hold their own in the large classicist rooms of the mansion. The same can be said of a number of oval works and a large ink blotter, scaled up to correspond to the size of the artist. Oval frames and portraits were popular in the 18th and 19th centuries, a period coloured by the ideas of the Age of Enlightenment and Romanticism. People were thirsty for knowledge, and there was much political, philosophical and scientific debate. People made assiduous use of ink blotters when discussing important topics such as freedom, reason, feeling, union, progress, constitution, tolerance and the spirituality of nature in letters and texts.

One of the plants Malmros has included in her work, salmonberry (rubus spectabilis), is a perennial plant, originally indigenous to North America. A member of the raspberry family, it has bright orange fruit and beautiful scarlet flowers reminiscent of wild roses. Maybe it was due to their beauty that salmonberries were planted in the mansion garden. Given that the plant propagates mainly via roots and shoots, a root barrier is required to prevent it from spreading everywhere. Today, salmonberry is regarded as an invasive species and a threat to indigenous plants. Time will tell whether or not this’ newcomer ‘plant will ever be fully accepted in this country. As a botanical illustrator, Malmros has studied the plant extensively. In her works, she has used watercolour extracted from plants and other materials gathered in the grounds of Augustiana.

Like the salmonberry, the former resident of the mansion, the Dowager Duchess Louise Augusta was not native to Augustenborg. In 1779, Foreign Minister Bernstorff decided that Princess Louise Augusta (the official daughter of Queen Caroline Matilda and King Christian VII, but unofficially the result of a love affair between  the Queen and Struensee) would marry Frederik Christian II, Duke of ​​Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. The marriage was intended to prevent the princess from marrying into the Swedish royal family, since such an alliance would weaken the kingdom of Denmark. Newlywed, Louise Augusta moved to Augustenborg Palace. After many years as a duchess at the castle, she lived out her final years as a widow in the mansion, while her son, Duke Christian August II took over the palace. The story goes that both her sons, Christian August II and Frederik Emil August, were extremely concerned about their mother’s reputation (or perhaps their own), and took the liberty of controlling who crossed the mansion’s threshold.

About the artist:
Janne Malmros studied in London. She holds a BA from St Martins and an MA from Slade School of Fine Art (UCL). She also holds a BA in Middle Eastern Studies with Persian from the University of Copenhagen (2018). Having mainly lived and worked as an artist and mediator abroad, Malmros is now based in Copenhagen. Her interests include botany, entomology, geometry, history, folklore and pattern, and her work is characterised by in-depth research and gentle interventions. Her works explore how the idiom, colours and patterns of different ages, both artificial and natural, can be regarded as a system for investigating and capturing reality.

DE: THRESHOLD

Janne Malmros‘ Einzelausstellung THRESHOLD ist eine facettenreiche Ausstellung, die unter anderem die Geschichte des Palais und der umliegenden Natur zum Ausgangspunkt nimmt. Die Ausstellung untersucht den Begriff SCHWELLE sowohl im Sinne eines Eintritts (z. B. Türschwelle), eines Anfangs als auch als Übergang von einem Zustand (physisch oder psychisch) zu einem anderen.

Viele Menschen gingen im Laufe der Jahre ein und aus, in diesem Haus, das heute den Namen Augustiana trägt. Der Ort trägt den Stempel dieses Kommens und Gehens, ebenso wie der Park und der umliegende Wald, in dem heute Pflanzen aus dem ehemaligen Barockpark wachsen. Von ihrem ursprünglichen Standort im straff angelegten Garten aus haben sie sich ausgebreitet und stellen heute eine Bedrohung für die einheimischen Pflanzen des Waldes dar.

An einigen Stellen hat das Palais noch seine ursprünglichen Fußböden. Sie weisen deutliche Gebrauchsspuren auf und zeugen von den vielen Menschen, die im Laufe der Zeit im Palais verkehrten – zum Zweck der Arbeit, der Liebe wegen, um sich Rat zu holen oder aus politischen oder diplomatischen Gründen – sowohl im lokalen als auch größeren geopolitischen Sinne. Und in gewisser Weise hat dieser „Verkehr“ aktuellen Bezug zur geopolitischen Situation: Wer darf was sagen, wer darf sich wo und wann beteiligen – und wer nicht.

Sowohl Prinzessin Louise als auch Prinzessin Louise Augusta, zwei der früheren Bewohner des Palais, mussten den Normen und Erwartungen gerecht werden, die zu dieser Zeit für Frauen im Allgemeinen – und für Frauen ihres sozialen Standes im Besonderen – galten. Das bedeutete, dass sie unter anderem in Handarbeiten, Zeichnen und Singen unterrichtet wurden, Fertigkeiten, anhand derer sie beurteilt wurden und die ihre Geduld und Langeweileschwelle hart auf die Probe stellten. Historischen Quellen zufolge begeisterte sich Louise Augusta nicht besonders für das Malen botanischer Illustrationen, doch gibt es auf Schloss Rosenborg in Kopenhagen einige schöne Beispiele ihrer Blumengemälde.  Für die Ausstellung hat sich Janne Malmros sowohl von diesen Bildern als auch von der Handarbeit der damaligen Zeit, traditionellen Klöppel-, Häkel- und Blumendruckarbeiten inspirieren lassen.

Janne Malmros verwendet in ihren Werken zum Beispiel Klöppel- und Häkelarbeiten, die sie vor Ort in Augustenburg erstanden hat. Sie scannt die einzelnen Stücke ein, bearbeitet sie digital, vergrößert sie, lässt sie durch eine CNC-Fräse laufen und gießt große Gipsreliefs. Auf diese Weise sind sowohl die Frauen, die die Handarbeiten als Erste erschufen, als auch Malmros‘ Hände in den Werken der Ausstellung präsent. Durch den industriellen Bearbeitungs- und Gussprozess werden Details betont und die Werke passen sich ein in die großen klassizistischen Räume des Palais. Dies gilt auch für eine Reihe ovaler Arbeiten und eine große Löschwiege, die auf die natürliche Größe der Künstlerin vergrößert wurde. Ovale Rahmen und Porträts waren im 18. und 19. Jahrhundert beliebt, einer Zeit, die von den Ideen der Aufklärung und Romantik geprägt war. Es herrschte Wissensdurst und die Zeit war reich an politischen, philosophischen und wissenschaftlichen Debatten. Löschwiegen waren weit verbreitet, als man in Briefen und Texten wichtige Themen wie Freiheit, Vernunft, Gefühl, Einheit, Fortschritt, Verfassung, Toleranz und die Spiritualität der Natur diskutierte.

Die Lachsbeere (Rubus spectabilis), eine der Pflanzen, mit denen Malmros gearbeitet hat, ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der Rosengewächse, die ursprünglich in Nordamerika beheimatet ist. Sie gehört zur gleichen Familie wie Himbeeren und hat leuchtend orangefarbene Früchte und wunderschöne purpurrote Blüten, die an Wildrosen erinnern. Vielleicht lag es an ihrer Schönheit, dass Lachsbeeren (auch Pracht-Himbeeren genannt) einst im Palaisgarten gepflanzt wurden.  Da sich die Pflanze hauptsächlich über Wurzel- und Sprossausläufer verbreitet, benötigt sie eine Wurzelsperre, um eine grenzenlose Ausbreitung zu verhindern. Heutzutage gilt die Lachsbeere als invasive Art und als Bedrohung für die einheimischen Pflanzen. Ob diese „Newcomer“-Pflanze hierzulande jemals voll akzeptiert wird, bleibt abzuwarten. Als botanische Illustratorin hat Malmros die Pflanze eingehend studiert und verwendet in ihren Werken Aquarellfarben, die aus Pflanzen und anderen im Augustiana-Park gesammelten Materialien gewonnen wurden.

Die ehemalige Bewohnerin des Palais, Herzoginwitwe Louise Augusta, stammte – genau wie die Lachsbeere – nicht aus Augustenburg. Im Jahr 1779 beschloss Außenminister Bernstorff die Vermählung von Prinzessin Louisa Augusta (offiziell die Tochter von Königin Caroline Matilde und König Christian VII., aber inoffiziell das Ergebnis einer Liaison zwischen der Königin und Strueense) mit Frederik Christian II., Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.  Durch die Heirat sollte verhindert werden, dass die Prinzessin in das schwedische Königshaus eingeheiratet wird, eine Verbindung, die das dänische Königreich schwächen könnte. Als Frischvermählte kam Louise Augusta nach Schloss Augustenburg und verbrachte nach vielen Jahren als Herzogin auf dem Schloss ihre letzten Jahre als Witwe im Palais, während ihr Sohn, Herzog Christian August II., das Schloss übernahm. Es heißt, dass ihre beiden Söhne, Christian August II. und sein Bruder Frederik Emil August, äußerst um den Ruf ihrer Mutter (oder vielleicht auch um ihren eigenen) besorgt waren und gern darüber mitentschieden, wer über die Schwelle des Palais trat.

Über die Künstlerin:
Janne Malmros studierte in London. Sie hat einen BA von St. Martins und einen MA von der Slade School of Fine Art (UCL). Darüber hinaus besitzt sie einen BA in Nahoststudien mit Persisch von der Universität Kopenhagen (2018). Malmros hat hauptsächlich als bildende Künstlerin und Vermittlerin im Ausland gelebt und gearbeitet, ist heute aber in Kopenhagen ansässig. Sie interessiert sich sowohl für Botanik, Entomologie, Geometrie, Geschichte, Folklore als auch Muster, und ihr künstlerisches Schaffen zeichnet sich durch gründliche Recherche und einfühlsame Interventionen aus. Mit ihren Arbeiten untersucht sie, wie sowohl vom Menschen geschaffene als auch natürliche Formsprachen, Farben und Muster verschiedener Zeiten als System gesehen werden können, mit dem man die Realität erforschen und erfassen kann.